ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

อบรมการใช้ระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA 3D  ของ สกอ. ต่อไป   สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดอบรมการใช้ระบบCHE QA 3D ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องระดับหลักสูตรและระดับคณะในการบันทึกข้อมูลในระบบ  CHE QA 3D ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว