ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระยะที่ 2) วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 

    สำนักประกันคุณภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินงานปะระกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระยะที่ 2)  ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ  อีกทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน นำความรู้ ความเข้าใจไปดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมทั้งการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา