ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

(Update)การปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ด้วย สกอ. มีการปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เล่มสีชมพู 4 ต.ค. 60) ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2560  โดยสำนักประกันคุณภาพได้สรุปรายละเอียดการปรับปรุงจากเล่มคู่มือฉบับเดิม(เล่มสีม่วง) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

  • สรุปรายละเอียดการปรับปรุงจากเล่มคู่มือฉบับเดิม(เล่มสีม่วง) (ดาวน์โหลดที่นี่)
  • เล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เล่มสีชมพู 4 ต.ค. 60) (ดาวน์โหลดที่นี่)