ITAข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สื่่อความรู้เคลื่อนไหวการประเมินคุณธรรมฯ ITA ปีงบ 2560 (animation)

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำสื่่อความรู้เคลื่อนไหว ITA info Grahpics ประจำปีงบประมาณ 2560 นำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

https://youtu.be/8YE5e86BAXg