ติดต่อเรา

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ :