ประจำปีการศึกษา 2553

 

  • คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนมกราคม 2554)
  • เป้าหมายคุณภาพ/นโยบาย/ตัวบ่งชี้(KPI) ปีการศึกษา 2553(แก้ไขตาม สมศ.วันที่ 12 พ.ค.54 ผ่านมติ CEO วันที่ 9 ก.พ.54)
  • แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ มทร.พระนคร
  • ตัวบ่งชี้ภายในนักศึกษา มทร.พระนคร
  • ตัวบ่งชี้แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์SAR ปี 53
  • ตัวบ่งชี้สถานศึกษา 3D
  •  

    รายงานการประเมิน ปีการศึกษา 2553

  • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 จากผู้ประเมินภายนอก วันที่ 19 – 21 กันยายน 2554
  • แบบฟอร์ม Improvement Plan จากข้อเสนอแนะการประเมินฯ ปีการศึกษา 2553
  •  

    คู่มืองานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553

  • คู่มือระบบการประกันคุณภาพ
  • คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
  • คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน
  • คู่มือPMQA
  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
  •  

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *