โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 11,13-14 มิ.ย. 58

สำนักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ และ    13-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ โดยวิทยากรดังนี้

1.รศ.ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง

2.ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล

3.อาจารย์พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์

4.ผ.อ.พัทรียา  เห็นกลาง

  • วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยวิทยากรดังนี้

1.รศ.ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง

2.ผศ.แก้วตา   ขาวเหลือง

3.ผศ.เสนีย์  พวงยาณี

4.ผศ.สุใจ   พรเจิมกุล

กำหนดการ 11 - 5 -58_001

โครงการ 13-14 มิ.ย. 58

โครงการอบบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร KMQA วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2558 จ.กาญจนบุรี

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร KMQA เพื่อให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2558 จังหวดกาญจนบุรี

วิทยากรบรรยายให้ความรูํ

1.ผศ.สุใจ   พรเจิมกุล

2.ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธ์

3.อาจารย์พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์

2.ผ.อ.พัทรียา  เห็นกลาง

โครงการ 8-9 มิ.ย. 58