ภาพถ่ายและVDO กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำโดย รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้วประธานกรรมการและคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี ผศ.ดร.ปฏิภาน ถิ่นพระบาท และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อบรมการใช้ระบบ IQA v.2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 กันยายน 2559

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในต่อไป เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบ IQA v.2 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งการดำนเนินงานจัดเก็บ ตรวจสอบข้อมูล การกำกับติดตาม  และประเมินผล  ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานใช้ระบบ IQA v.2 ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดการอบรมการใช้ระบบ IQA v.2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

 

อบรมการใช้งานระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 กันยายน 2559

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูลผลดำเนินการเข้าระบบ CHE QA 3D ของ สกอ. เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังนั้นเพื่อให้การบันทึกข้อมูลดัวกล่าวถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2559 (ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ. วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559

สำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ. ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่ สกอ.ได้พัฒนาขึ้น และสามารถทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อันจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง  ที่มีความรู้ความสามารถ มาเป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ. วันที่ 4 มีนาคม 2559

ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ.

วันที่  4  มีนาคม  2559  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร