ภาพถ่ายโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560

ภาพถ่ายโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพถ่ายโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา วันที่ 21 เมษายน 2560 และวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560

ภาพถ่าย โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ.

วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 และวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Learning Space 1

วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

ภาพถ่ายและVDO กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำโดย รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้วประธานกรรมการและคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี ผศ.ดร.ปฏิภาน ถิ่นพระบาท และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อบรมการใช้ระบบ IQA v.2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 กันยายน 2559

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในต่อไป เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบ IQA v.2 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งการดำนเนินงานจัดเก็บ ตรวจสอบข้อมูล การกำกับติดตาม  และประเมินผล  ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานใช้ระบบ IQA v.2 ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดการอบรมการใช้ระบบ IQA v.2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

 

อบรมการใช้งานระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 กันยายน 2559

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูลผลดำเนินการเข้าระบบ CHE QA 3D ของ สกอ. เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังนั้นเพื่อให้การบันทึกข้อมูลดัวกล่าวถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2559 (ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว