การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 -18 กันยายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมการใช้ระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA 3D  ของ สกอ. ต่อไป   สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดอบรมการใช้ระบบCHE QA 3D ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องระดับหลักสูตรและระดับคณะในการบันทึกข้อมูลในระบบ  CHE QA 3D ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระยะที่ 2) วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 

    สำนักประกันคุณภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินงานปะระกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระยะที่ 2)  ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ  อีกทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน นำความรู้ ความเข้าใจไปดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมทั้งการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 การจัดทำ “มคอ.7 แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 7–9 พฤษภาคม 2561

สำนักประกันคุณภาพ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 การจัดทำ “มคอ.7 แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 7–9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ มีผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายพงศกร หิรัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ

 

การประชุมคณะกรรมการเครือยข่าย C-IQA ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (C-IQA)  ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจาก 22 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน

การประชุมคณะกรรมการเครือยข่าย C-IQA เป็นการประชุมของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุดมศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพภายใน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร คณะศิลปศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น