การประชุมคณะกรรมการเครือยข่าย C-IQA ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (C-IQA)  ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจาก 22 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน

การประชุมคณะกรรมการเครือยข่าย C-IQA เป็นการประชุมของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุดมศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพภายใน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร คณะศิลปศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำโดย รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว   ประธานกรรมการและคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี นิยมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ อาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อบรมการใช้ระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA 3D  ของ สกอ. ต่อไป โดยระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษษ 2559 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมระดับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 ทั้งนีัเพื่อให้การบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ CHE QA 3D  ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดอบรมการใช้ระบบCHE QA 3D ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องระดับหลักสูตรและระดับคณะในการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA 3D ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

ภาพถ่ายโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560

ภาพถ่ายโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพถ่ายโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา วันที่ 21 เมษายน 2560 และวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560

ภาพถ่าย โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ.

วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 และวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Learning Space 1

วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ