รายละเอียดและแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดและแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ปีการศึกษา 2557

 

 

Improvement Plan : ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2556 และไดัรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้จาก link ด้านล่าง และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

logo QA Rmutp