คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(เล่มสมบูรณ์ สีม่วง)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษษ (สกอ.) ได้ทำการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษษ ปีการศึกษา 2557 ใหม่ ฉบับสมบูรณ์ เล่มสีม่วง โดยสามารถ Download ตาม ลิงค์ด้านล่าง

 

คู่มือ IQA 2557 (พ.ค. 58)

  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(เล่มสมบูรณ์ สีม่วง) 

 

 

แจ้งแบบฟอร์ม(Template) ใช้ทำเล่ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

แจ้งขอให้หน่วยงานระดับคณะและระดับหลักสูตรดาว์นโหลดแบบฟอร์ม(Template) ใช้ทำเล่ม SAR ปีการศึกษา 2557 ได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

 

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดและแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดและแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ปีการศึกษา 2557

 

 

Improvement Plan : ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2556 และไดัรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้จาก link ด้านล่าง และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

logo QA Rmutp