ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประกาศ-อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน _001

Flow Chart การเชื่อมโยงคะแนน เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557(สกอ.) ระหว่าง ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

Flow Chart การเชื่อมโยงคะแนน เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557(สกอ.) ระหว่าง ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

การเชื่อมโยงคะแนน เกณฑ์สกอ.57 (มิ.ย.58)

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (ปรับแผน 2 มิ.ย. 58)

แจ้งแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดดูได้ตามด้านล่าง

 

 

logo QA Rmutp

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(เล่มสมบูรณ์ สีม่วง)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษษ (สกอ.) ได้ทำการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษษ ปีการศึกษา 2557 ใหม่ ฉบับสมบูรณ์ เล่มสีม่วง โดยสามารถ Download ตาม ลิงค์ด้านล่าง

 

คู่มือ IQA 2557 (พ.ค. 58)

  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(เล่มสมบูรณ์ สีม่วง) 

 

 

แจ้งแบบฟอร์ม(Template) ใช้ทำเล่ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

แจ้งขอให้หน่วยงานระดับคณะและระดับหลักสูตรดาว์นโหลดแบบฟอร์ม(Template) ใช้ทำเล่ม SAR ปีการศึกษา 2557 ได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

 

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557