แบบฟอร์มรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (20/08/58)

แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2557 ทุกคณะสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมิน ระดับคณะ (20/08/58)logo_new

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

สำนักประกันคุณภาพขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 ( กลุ่ม 1 จัดอบรมโดย สกอ. และ กลุ่ม 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยใช้ หลักสูตรการอบรมและวิทยากรจาก สกอ. )  เพื่อให้คณะ/หลักสูตร พิจารณาเลือกรายชื่อเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 รายละเอียด ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 logo_new

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประกาศ-อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน _001

Flow Chart การเชื่อมโยงคะแนน เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557(สกอ.) ระหว่าง ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

Flow Chart การเชื่อมโยงคะแนน เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557(สกอ.) ระหว่าง ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

การเชื่อมโยงคะแนน เกณฑ์สกอ.57 (มิ.ย.58)

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (ปรับแผน 2 มิ.ย. 58)

แจ้งแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดดูได้ตามด้านล่าง

 

 

logo QA Rmutp