แจ้งปรับปรุง แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (24 ส.ค. 58)

แจ้งปรับปรุง แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (24 ส.ค. 58)  สามารถดาวน์โหลดได้จาก link ด้านล่าง

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบัน (24 ส.ค. 58) 

 

 

 

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (21/08/58)

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ  ทุกคณะสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

 

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ  (21/08/58) logo_new

แบบฟอร์มรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ปริญญา ตรี/โท/เอก (21/08/58)

แบบฟอร์มรายงายผลตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปริญญา ตรี/โท/เอก (21/08/58)

แบบฟอร์มรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (20/08/58)

แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2557 ทุกคณะสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมิน ระดับคณะ (20/08/58)logo_new

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

สำนักประกันคุณภาพขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 ( กลุ่ม 1 จัดอบรมโดย สกอ. และ กลุ่ม 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยใช้ หลักสูตรการอบรมและวิทยากรจาก สกอ. )  เพื่อให้คณะ/หลักสูตร พิจารณาเลือกรายชื่อเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 รายละเอียด ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 logo_new