(อัพเดท จากสกอ.)ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (วิธีคิดคะแนนใหม่)

สกอ. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ปีการศึกษษ 2558)

รายละเอียดดาว์นโหลดที่ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_001 คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_002

กราฟคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_003

กราฟเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มทร. 9 แห่ง

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_004

กราฟเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 มทร. 9 แห่ง

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_005

แจ้งข้อมูลจากสกอ. เรื่องการงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2558 เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การกำกับมาตรฐาน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง

 

คำชี้แจง / การตอบข้อหารือจาก สกอ. เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

รายละเอียดคำชี้แจงต่างๆที่ทาง จากสกอ. ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 อาทิเช่น  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง
คำชี้แจง / การตอบข้อหารือจาก สกอ. เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

Q&A IQA57 25-8-58 _001