ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_001 คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_002

กราฟคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_003

กราฟเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มทร. 9 แห่ง

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_004

กราฟเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 มทร. 9 แห่ง

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_005

แจ้งข้อมูลจากสกอ. เรื่องการงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2558 เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การกำกับมาตรฐาน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง

 

คำชี้แจง / การตอบข้อหารือจาก สกอ. เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

รายละเอียดคำชี้แจงต่างๆที่ทาง จากสกอ. ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 อาทิเช่น  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง
คำชี้แจง / การตอบข้อหารือจาก สกอ. เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

Q&A IQA57 25-8-58 _001

ข้อมูลเปรียบเทียบเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ กับ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (2 ก.ย. 58)

รายละเอียดของเกณฑ์ สกอ. เปรียบเทียบ ระดับคณะ กับ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ด้านล่าง

แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงจาก CHE 3D 57 (24 ส.ค. 58)

แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงจาก CHE 3D 57 สามารถดาวน์โหลดได้จาก link ด้านล่าง