ประชาสัมพนธ์เว็บไซต์ การจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพ (KM QA)

สำนักประกันคุณภาพเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้(KM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นสำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดทำเว็บไซต์ การจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพ เพื่อใช้เผยแพร่การจัดการความรู้ของสำนักประกันคุณภาพ

โดยสามารถเข้าเว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ URL ดังนี้  : http://qa.rmutp.ac.th/km/

หรือ Logo KM QA ที่หน้าเว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ
Lobo KM-QA

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559)

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

* สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่ลิงนี้ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน ฯ สกอ. 11-13 ก.ค. 59

ผู้ผ่านการฝึกอบรมระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 59_001 ผู้ผ่านการฝึกอบรมระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 59_002 ผู้ผ่านการฝึกอบรมระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 59_003

ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ แก้ไข เฉพาะอ.สิ่งทอ_001


ผู้ผ่านการฝึกอบรมระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 59_005

(อัพเดท จากสกอ.)ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (วิธีคิดคะแนนใหม่)

สกอ. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ปีการศึกษษ 2558)

รายละเอียดดาว์นโหลดที่ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_001 คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_002

กราฟคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_003

กราฟเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มทร. 9 แห่ง

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_004

กราฟเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 มทร. 9 แห่ง

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_005