ข่าวสาร IQA

(ล่าสุด)แจ้งข้อมูลผู้บันทึกและกำกับข้อมูลพื้นฐาน CDS ระดับสถาบัน ระบบ IQA-RMUTP ปีการศึกษา 2561

ผู้บันทึกและกำกับข้อมูลพื้นฐาน CDS ระดับสถาบัน ระบบ IQA-RMUTP ปีการศึกษา 2561 มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1.  บันทึกข้อมูลพื้นฐาน CDS ที่รับผิดชอบ

2.  กำกับข้อมูลพื้นฐาน CDS ให้มีความถูกต้องของข้อมูลระหว่างหน่วยงานสถาบันและคณะ