ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 การจัดทำ “มคอ.7 แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 7–9 พฤษภาคม 2561

สำนักประกันคุณภาพ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 การจัดทำ “มคอ.7 แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 7–9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ มีผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายพงศกร หิรัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยฯ