ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

การประชุมคณะกรรมการเครือยข่าย C-IQA ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (C-IQA)  ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจาก 22 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน

การประชุมคณะกรรมการเครือยข่าย C-IQA เป็นการประชุมของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุดมศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพภายใน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร คณะศิลปศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น