ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำโดย รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว   ประธานกรรมการและคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี นิยมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ อาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร