ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

อบรมการใช้ระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA 3D  ของ สกอ. ต่อไป โดยระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษษ 2559 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมระดับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 ทั้งนีัเพื่อให้การบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ CHE QA 3D  ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดอบรมการใช้ระบบCHE QA 3D ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องระดับหลักสูตรและระดับคณะในการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA 3D ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว