ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

ภาพถ่ายโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560

ภาพถ่ายโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม