ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

ภาพถ่ายโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา วันที่ 21 เมษายน 2560 และวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560

ภาพถ่าย โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ.

วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 และวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Learning Space 1

วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ