ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

อบรมการใช้งานระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 กันยายน 2559

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูลผลดำเนินการเข้าระบบ CHE QA 3D ของ สกอ. เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังนั้นเพื่อให้การบันทึกข้อมูลดัวกล่าวถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2559 (ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว