ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพนธ์เว็บไซต์ การจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพ (KM QA)

สำนักประกันคุณภาพเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้(KM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นสำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดทำเว็บไซต์ การจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพ เพื่อใช้เผยแพร่การจัดการความรู้ของสำนักประกันคุณภาพ

โดยสามารถเข้าเว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ URL ดังนี้  : http://qa.rmutp.ac.th/km/

หรือ Logo KM QA ที่หน้าเว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ
Lobo KM-QA