ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559)

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
* สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่ลิงนี้ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน ฯ สกอ. 11-13 ก.ค. 59

ผู้ผ่านการฝึกอบรมระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 59_001 ผู้ผ่านการฝึกอบรมระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 59_002 ผู้ผ่านการฝึกอบรมระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 59_003

ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ แก้ไข เฉพาะอ.สิ่งทอ_001


ผู้ผ่านการฝึกอบรมระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 59_005