ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ. วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559

สำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ. ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่ สกอ.ได้พัฒนาขึ้น และสามารถทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อันจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง  ที่มีความรู้ความสามารถ มาเป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559