สกอ.

รวมแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

รวมแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560       images (1)

 

หมายเหตุ : เป็นการรวบรวมลิงค์ แบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบฯ จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ที่เดียวกัน ซึ่งอาจมีการปรับเปลียนลิงค์ได้

ระดับหลักสูตรระดับคณะ/สถาบัน
 

รวมแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

No.ข้อมูลพื้นฐาน / แบบประเมิน
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรแหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลหน่วยงานรับผิดชอบ
1แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ตามกรอบ TQF
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกพศ. > งานกิจการนศ.คณะ >หลักสูตร
2จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกพศ. > งานกิจการนศ.คณะ >หลักสูตร
3ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ป.โท และ ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผุ้สำเร็จการศึกษษในระดับปริญญาโทและเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
( ปริญญาโท/เอก)
สวท. หลักสูตร > วิชาการคณะ > สวท.
4ข้อมูลนักศึกษา
- สถิตินักศึกษา สมัคร-รับไว้
- สถิตินักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมด แยกคณะ/ชั้นปี/แนวโน้มการคงอยู่
- สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา
- สถิตินักศึกษาตกออกระหว่างปี
- สถิติสรุปคะแนนเฉลี่ยนักศึกษา
- FTES
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาสถิตินักศึกษาสวท. > งานทะเบียนคณะ > หลักสูตร
5ความพึงพอใจของนักศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาสวท.สวท.
6ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คุณวุฒิ ตรี,โท,เอก
- ตำแหน่ง อาจารย์, ผศ.,รศ.,ศ.
- ผลงานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
กบ. และสวท.กบ. และสวท.
7ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์หลักสูตร > งานหลักสูตร หลักสูตร > งานหลักสูตร
8ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQFแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระบบงานทะเบียน
สวท.
9ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัยตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัย(เว็บไซต์ สวท.)สวส./สวท. > งานทะเบียนคณะ > หลักสูตร
 
 

รวมแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560

ลำดับข้อมูลพื้นฐาน / แบบประเมินที่เกี่ยวข้องตัวบ่งชี้ (ระดับคณะ/สถาบัน)แหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลหน่วยงานรับผิดชอบ
1จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด/ จำนวนหลักสูตรที่เปิดนอกที่ตั้ง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการจัดการหลักสูตรโดยรวมสวท. > งานวิชาการคณะสวท. > งานวิชาการคณะ
2จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
- จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ อ./ผศ./รศ./ศ
- จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญา ตรี/โท/เอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ
กบ. > งานบุคลากรคณะกบ. > งานบุคลากรคณะ
3จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ FTES สวท.
4ระบบบริหารงานวิจัยตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระบบบริหารงานวิจัยสวพ. > งานวิจัยคณะ
5จำนวน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สวพ. > งานวิจัยคณะสวพ. > งานวิจัยคณะ
6บทความวิจับหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยสวพ. > งานวิจัยคณะสวพ. > งานวิจัยคณะ
7ระบบการบริหารของสถาบัน
- ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)
- ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)
- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
- แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
- ระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย(HRM)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน- ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)
- ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)
- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
- แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
- ระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย(HRM)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ
กนผ.