Uncategorized

โครงการอบรมสัมมนาปี 2559

ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ. วันที่ 4 มีนาคม 2559