ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

แจ้งข้อมูลจากสกอ. เรื่องการงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2558 เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การกำกับมาตรฐาน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง