ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

คำชี้แจง / การตอบข้อหารือจาก สกอ. เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

รายละเอียดคำชี้แจงต่างๆที่ทาง จากสกอ. ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 อาทิเช่น  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง
คำชี้แจง / การตอบข้อหารือจาก สกอ. เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

Q&A IQA57 25-8-58 _001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *