Uncategorized

รายชื่อบุคลากร มทร.พระนคร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557

รายชื่อบุคลากร มทร.พระนคร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนใน ระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557

คณะ/หน่วยงาน สามารถเลือกรายชื่อในฐานข้อมูลเชิญเป็น ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Tip : สามารถพิมพ์เลือกค้นหาเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา คุณวุฒิ ระดับผู้ประเมิน  ได้ในช่อง Search

(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่  3 มีนาคม 2559)

ลำดับรหัสผู้ประเมินตำแหน่ง/คุณวุฒิชื่อนามสกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัดคณะคุณวุฒิผู้ประเมินระดับ
1.        U580228รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์การศึกษาอธิการบดีโทคณะ/สถาบัน
2.        U570513
P570217
ผศ.สุใจพรเจิมกุลบัญชีคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
3.        U570720
P570362
ดร.พัทรียาเห็นกลางบัญชีคณะบริหารธุรกิจเอกหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
4.        U570496
P580207
ผศ.สุขุมาลหวังวณิชพันธุ์วิศวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
5.        U570661ผศ.นิตยาบุญสิทธิ์คณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทคณะ/สถาบัน
6.        U570663
P570590
อาจารย์พิเชฐจิรประเสริฐวงศ์เครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
7.P570481
U580019
รศ. บุษราสร้อยระย้าคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์(เกษียณ)
โทหลักสูตร
8.P570548ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชูคณิตศาสตร์และสถิติ ,
การสอนคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทหลักสูตร
9.U580122
P580043
ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาทวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
10.U580186อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโทคณะ/สถาบัน
11.U580302ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทองวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์เอกคณะ/สถาบัน
12.P590084ดร.ฉันทนาปาปัดทาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเอกหลักสูตร
13.P590162ผศ.ศรัทธาแข็งเพ็ญแขการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องนุ่งหม่คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
โทหลักสูตร

ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(Website สกอ.)