วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลงานประกันคุณภาพ มทร.พระนคร

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มทร. พระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มทร. พระนคร ประจำปีการศึกษา 2556

เกณฑ์มทร.พระนคร : เกณฑ์มาตรฐานสกอ.+สมศ.+ก.พ.ร.+อัตลักษณ์มหาวทยาลัย+3D

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มทร. พระนคร ประจำปีการศึกษา 2555

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มทร. พระนคร ประจำปีการศึกษา 2554

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มทร. พระนคร ประจำปีการศึกษา 2553