นโยบาย เป้าหมายคุณภาพ และแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ มทร. พระนคร

นโยบาย และเป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร

 

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มทร.พระนคร (Master Plan)

ปีการศึกษา 2556-2557

ปีการศึกษา 2555-2556

ปีการศึกษา 2553-2554

ปีการศึกษา 2552-2553

ปีการศึกษา 2550-2551