วิจัยและฝึกอบรม

งานวิจัย

  • สร้างงานวิจัยทั้งลักษณะโครงการเดี่ยวและชุดโครงการเพื่อเพิ่มศักย์ภาพองค์ความรู้ด้านการวิจัย
  • สร้างสรรค์งานวิจัยสถาบันเพื่อนำผลมาใช้ประโยชน์พัฒนามหาวิทยาลัย


1.   โครงการวิจัย สภาพและปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(Conditions and Problems of Internal Educational Quality Assurance in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)

 

งานฝึกอบรม

  • จัดทำโครงการและบริการจัดการการประชุมสัมนาเชิงวิชาการทั้งระดับสถาบัน
  • การจัดทำแผนและทำโครงการพัฒนาบุคลากร

 

โครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557

โครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2556

โครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2555

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *