การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

  แบบฟอร์มดาวน์โหลด 
 
 • ารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร +IPO ปีการศึกษา 2562
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาโท  (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาโท  (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาเอก  (เกณฑ์ปี 58)
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ 
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาตรี(เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาโท (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาตรี(เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาโท (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 58)
 • ตารางคำนวณผลประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร (ภาพรวมทุกหลักสูตรของ 9 คณะ)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะ+IPO ปีการศึกษา 2562
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562  ระดับคณะ
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ
 • (ไฟล์ Excel) ข้อมูลจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์หลักสูตร 2548 และ 2558)
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562  ระดับสถาบัน(ส่วนที่ 3)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน + IPO ปีการศึกษา 2562
 • แบบฟอร์ม Improvement ภาพรวมปีการศึกษา2561 (19 ก.ย. 62)
 • (ไฟล์ Excel) ข้อมูลจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์หลักสูตร 2548 และ 2558)
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 • หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและคู่มือระบบฐานข้อมูล