ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2551

 

  • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
  • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
  • คำรับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน(ฉบับรอผลการตรวจจาก ก.พ.ร.)
  • ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ผลการตรวจจากก.พ.ร.)
  •