การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

รายงานผล

    • เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
    • Improvement-Plan-อาชีวศึกษา-2562
    • เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มและคุ่มือ