การประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีดังนี้

  1. แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. RMUTP Model
  3. ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
  4. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพ
  5. แผนการดำเนินงาน
  6. ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ
  7. ประโยชน์ของผู้รับบริการ
  8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

1. แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา


มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย /คณะ / สถาบัน /สำนักและกองโดยรวบรวมตัวชี้วัดของ กพร. สกอ. และ สมศ. มาจัดทำเป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย  กำหนดเป็นระบบและกลไกเพื่อดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Model)

2. RMUTP Model

RMUTP Model  เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดำเนินการในงานปกติเป็นประจำ และมีกลไกการเชื่อมโยงการดำเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงกำกับดูแล และมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน เพื่อให้ระบบมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ซึ่งกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานระหว่างปีด้วย  E-Sar Card ที่มีสัญลักษณ์เป็นสีต่างๆ และมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่กลั่นกรองการบริหารงานก่อนนำเสนอสภา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการ

3.ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้

4. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพ

มทร.พระนคร  กำหนดแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยการบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและภูมิกันที่ดี  ภายใต้เงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก   (สมศ.) การบริหารราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.)